Genseiryu Kata List

Home Gallery Articles Links Shop History Contact Instructor Profiles Media Gallery Genseiryu Kata Training Photos Join Online! twitter update blog now! Blog TimetableThe Genseiryu Karate Do International list of katas is as follows:

Kihon:
Kihon Gyogi Shiho tsuki
Kihon Gyogi Shiho tsuki Keri
Kihon Gyogi Shiho tsuki (Kokutso dachi)
Kihon Gyogi Shiho tsuki Keri (Kokutso dachi)
Kihon Gyogi Shiho Nuki
Kihon Gyogi Happo Nuki

Basic Kata:
Taikyoko
Heian Shodan
Heian Nidan
Heian Sandan
Heian Yondan
Heian Godan

Shitei Kata:
Jion
Seienchin
Bassai Dai
Kanku Dai

Genseiryu Kata
Naihanchi
Wankan
Shukumine No Bassai Dai
Shukumine No Bassai Sho
Sansai
Rohai
Koshokun Dai
Koshokun Sho
Chinto

Weapons Kata
Bojutso Kihon Kata
Nunchaku Kihon Kata
Bojutso Kumite Kata
Nunchaku Kumite Kata